Sprzedaż nieruchomości.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu na: sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 55/1 oraz 56/3 (Obr.20 ark.IV) o łącznej powierzchni 0,0333 ha położonej w Ostrowcu Św. na osiedlu Rosochy wraz z budynkiem murowanym przemysłowym, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

protokół z postępowania


Informacja dla Odbiorców energii elektrycznej.

w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2019 r. Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018.2538).

Klientów będących odbiorcami końcowymi informujemy, że Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. pracuje nad tym, aby wprowadzić modyfikacje wynikające z nowych warunków prawnych w możliwie jak najszybszym czasie, m.in. dostosowując systemy obsługowe i rozliczeniowe. Zgodnie z ustawą, zmiany umów zostaną zakomunikowane Klientom do 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.


System monitoringu budynków.

W dniu 30.05.2018 r. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. podpisała umowę prewencyjną z PZU S.A.  w kwocie 10.000,00 zł na zakup systemu monitoringu budynków przy ul. Mickiewicza 8, ul. Kwiatkowskiego 4 oraz ul. Samsonowicza 2. Dzięki pozyskanej kwocie zakupiono 11 sztuk kamer wraz z rejestratorami obrazu. Zakończenie prac instalacyjnych nastąpiło w dniu 30.11.2018 r. Otrzymane środki z PZU S.A. pozwoliły na zminimalizowanie ryzyka kradzieży mienia znajdującego się na wyżej wymienionych lokalizacjach. 


Wykonanie instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin.

w przetargu na: wykonanie instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin metodą suchą z jednoczesną redukcją tlenków azotu metodami pierwotnymi dla kotła WR-25 o mocy 30 MW w Ciepłowni MEC Ostrowiec Św., wraz z przeprowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych mających na celu opracowanie dokumentacji technicznej dla pozostałych jednostek kotłowych została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum firm:

PPH SAWOX Jan Wolak Sp. Jawna
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6B

oraz

ECOSERV Sp. z o.o.
26-200 Końskie, ul. Piłsudzkiego 132

protokół z postępownia