Zadanie inwestycyjne

„Przebudowa miejskiego systemu przesyłu i dystrybucji ciepła miasta Ostrowiec Św. w celu zmniejszenia strat energii”

unia
W latach 2011-2014 spółka realizowała zadanie inwestycyjne przy wykorzystaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  w ramach działania 9.2 efektywna dystrybucja energii .
Umowa POIS.09.02.00-00-002/10-00 zawarta w dniu 12 września 2011roku z instytucją wdrażającą Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska określała poziom przyznanej dotacji w wysokości 11 372 974,67 PLN przy poziomie wydatków kwalifikowanych 13 379 970,20 PLN a całkowitej wartości projektu 25 777 515,36 PLN (brutto).
W dniu 4 sierpnia 2014 podpisano aneks nr POIS.09.02.00-00-002/10-02 zwiększający zakres rzeczowy zadania.
Zwiększenie zakresu rzeczowego stało się możliwe dzięki oszczędnościom jakie powstały przy porównaniu planowanych kosztów a wartości najlepszych ofert wybranych w drodze przetargów,
Zakres rzeczowy zadania określony umową nr POIS.09.02.00-00-002/10-00 był realizowany w okresie 24 październik 2011 do 30 września 2013. Wszystkie zadania zostały zakończone w terminie zgodnym z umową co potwierdzone zostało protokółami odbioru. Roboty objęte aneksem zostały zakończone 30 września 2014 r.
Efektem realizacji zadania „Przebudowa miejskiego systemu przesyłu i dystrybucji ciepła miasta Ostrowiec Św. w celu zmniejszenia strat energii” jest wybudowanie 22,5 km sieci cieplnej w systemie rur preizolowanych. Zastąpiły one sieć cieplną tradycyjną o zdecydowanie większych stratach ciepła na przesyle. Dzięki realizacji zadania wzrósł udział sieci preizolowanej w stosunku do tradycyjnej w systemie ciepłowniczym Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zrzut ekranu 2016-04-20 o 13.03.17 copy

Zrzut ekranu 2016-04-20 o 13.04.11

Sieć preizolowana dla systemu ciepłowniczego jest najlepszą dostępną technologią przesyłu ciepła ograniczającą straty do minimum. Ponad to system alarmowy , w który wyposażona jest każda rura pozwala zauważyć każdą nieszczelność i miejsce jej wystąpienia.
Dla mieszkańców oznacza to, że z jednej strony ciepło dostarczane jest zgodnie z najwyższymi standardami przesyłu ciepła i bezpieczeństwa energetycznego. Z drugiej, dzięki znaczącemu ograniczeniu strat ciepła w procesie przesyłu zwiększy się efektywność energetyczna i ekologiczna dostaw ciepła w tych rejonach miasta,
Ponad to w ramach zadania zostało zlikwidowane 18 węzłów grupowych, które zastąpione zostały 173 sztukami węzłów indywidualnych dla poszczególnych budynków. Węzły cieplne, montowane w budynkach wyposażone są w pełną automatykę, pozwalającą na dostosowanie ich pracy do indywidualnych wymagań budynków. Realizacja zadania nie tylko podnosi standard usług ciepłowniczych świadczonych przez spółkę, a przede wszystkim ogranicza zasięg ewentualnej awarii do poszczególnych budynków. A nie jak w przypadku węzłów grupowych do całych osiedli pozbawionych dostaw energii cieplnej

Ponad 60 węzłów ma możliwość zdalnego monitorowania poprzez komunikację radiową. Dyspozytor sieci na ekranie synoptyki widzi podstawowe parametry pracy węzła. Zdalna komunikacja pozwala na pełną regulację parametrów pracy, co wiąże się z możliwością prowadzenia bardzo oszczędnej gospodarki ciepłem oraz pozwala na szybką i skuteczną reakcję służb pogotowia cieplnego
Dzięki realizacji zadania zdecydowanej poprawie uległy wskaźników ekologicznych przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie strat ciepła a tym samym ograniczenie emisji w źródle oraz ukierunkowanie działalności inwestycyjnej na wdrażanie zasady „czystej produkcji”

sieci węzły
Wielkość strat energii przed realizacją przedsięwzięcia 63 896,72 6957,15 70 853,87 GJ/rok
Wielkość strat energii po realizacji przedsięwzięcia 16 986,52 3013,19 19 999,70 GJ/rok
Różnica [1] – [2] 46 910,20 3943,96 50 854,17 GJ/rok
Zmniejszenie [3] : [1]*100 0,73 56,69 71,77 %

Taki wolumen graniczenia strat ciepła przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 o wartość 6,8 tys.ton/rok.