Energia elektryczna

Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. Nr 220 z późn. zm.).

MIKROINSTALACJA – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być:

 1. osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 3. pozostałe podmioty prawa.

Ustawa Prawo energetyczne wskazuje na dwa tryby postępowania w przypadku przyłączenia mikroinstalacji:

 1. w oparciu o art.7 ust. 8d4 – przyłączenie na podstawie zgłoszenia.
  Podmiot może ubiegać się o przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, w przypadku, gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy.
 2. w oparciu o ogólne zapisy art. 7 – przyłączenie poprzez złożenie wniosku do MEC Sp. z o.o. o określenie warunków przyłączenia (w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej jego obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci).

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej MEC Sp. z o.o.

Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie pobiera się opłaty za przyłączenie.

Budowa zarówno samej mikroinstalacji jak i instalacji łączącej mikroinstalację z siecią elektroenergetyczną może być wykonana jedynie przez osobą posiadającą właściwe uprawnienia:

 • certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania: kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, płytkich systemów geotermalnych,
  lub
 • zaświadczenie kwalifikacyjne gr. E,
 • uprawnienia budowlane (jeśli wymagane).

Jeżeli moc instalowana w budowanej mikroinstalacji wymaga wymiany zabezpieczenia głównego wynikającego ze zwiększenia mocy dla istniejącego obiektu, Podmiot zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla tego obiektu.

I. Przyłączenie do sieci mikroinstalacji na zgłoszenie

Wypełniony druk „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji” należy dostarczyć do siedziby MEC Sp. z o.o. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci,
 2. Specyfikacja techniczna źródła – w zależności od rodzaju instalowanych jednostek wytwórczych
 3. elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem,
 4. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
 5. pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu (jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika).

Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników Spółki merytorycznie odpowiedzialnych za proces przyłączania i w przypadku, gdy złożony wniosek lub zgłoszenie jest niekompletne, Spółka zwraca się do Zgłaszającego o uzupełnienie dokumentów.

W przypadku kompletności zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji Zgłaszający otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji. Termin przyłączenia będzie zależny od zakresu rzeczowego inwestycji, jaki należy wykonać w sieci dystrybucyjnej umożliwiający przyłączenie. W ustalonym ze Zgłaszającym terminie pracownicy Spółki realizują prace dostosowawcze sieci do wprowadzania energii elektrycznej.

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu przez OSDn budowy źródła zgodnie z przedłożonymi dokumentami i wymaganiami, Zgłaszający zawiera z MEC Sp. z o.o. Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej. Zasady te określa pkt. III.

Zgłoszenie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji.

II. Przyłączenie do sieci mikroinstalacji na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia

Wypełniony druk „Wniosku o określenie warunków przyłączenia” należy dostarczyć do siedziby MEC Sp. z o.o. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci,
 2. elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem,
 3. planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny źródła, uwzględniający schemat stacji elektroenergetycznej źródła (dotyczy III gr. przyłączeniowej) oraz długości i typy linii elektroenergetycznych zasilających źródło,
 4. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
 5. pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika).

Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników Spółki merytorycznie odpowiedzialnych za proces przyłączania i w przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, Spółka zwraca się do Wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów.

W przypadku kompletności wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji Wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania wniosku.

Warunki przyłączenia są wydawane wraz z projektem umowy o przyłączenie. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia mikroinstalacji. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia oraz ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów.

Realizacja procesu przyłączenia po stronie MEC Sp. z o.o. rozpoczyna się z dniem podpisania umowy o przyłączenie.
Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następują etapy:

 1. odbiór urządzeń wykonanych przez MEC Sp. z o.o.,
 2. po stronie Wnioskodawcy – złożenie „Oświadczenia o wykonaniu mikroinstalacji”, które podpisuje Wnioskodawca i Wykonawca, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.
  Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z umową o przyłączenie, MEC Sp z o.o. wystawia „Protokół odbioru” jako potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Następnym etapem jest zawarcie przez Wnioskodawcę z MEC Sp. z o.o. Umowy dystrybucji energii elektrycznej i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej. Zasady te określa pkt. III.

III. Zawarcie umowy dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji.

Aby móc wprowadzać wytworzoną energię elektryczną w mikroinstalacji do sieci MEC Sp. z o.o. należy po realizacji procesu inwestycyjnego zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji z MEC Sp. z o.o. i Umowę sprzedaży energii wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z kupującą energię elektryczną Spółką Obrotu. Do zawarcia ww. umów niezbędny jest dokument „Protokół odbioru” jako potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Z dokumentem tym należy zgłosić się do Wydziału Handlu w MEC Sp. z o.o. w celu zawarcia ww. umów.

Po zawarciu ww. umów pracownicy MEC Sp. z o.o. w uzgodnionym terminie, zainstalują w miejscu rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych układ pomiarowo – rozliczeniowy dwukierunkowy umożliwiający pomiar wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i układ zabezpieczający.

IV. Wymagania dodatkowe

 1. Wybudowania instalacji mikroinstalacji dokonuje we własnym zakresie podmiot ubiegający się o przyłączenie poprzez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawną realizację projektu, montaż i funkcjonowanie mikroinstalacji przy spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy mikroinstalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną nN (SN) OSDn;
 2. Mikroinstalacja powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej;
 3. Przy budowie mikroinstalacji zastosować należy zabezpieczenie przed pracą wyspową. W przypadkach sytuacji awaryjnych zabezpieczenia mają działać na łącznik sprzęgający instalację mikroinstalacji z siecią w celu niedopuszczenia do wyspowej pracy mikroinstalacji na sieć dystrybucyjną, w szczególności przy zaniku napięcia w tej sieci. W przypadku gdy zainstalowany przetwornik prądu nie spełniałby ww. wymagań należy zastosować zespół zabezpieczeń zewnętrznych, za przetwornikiem w kierunku sieci dystrybucyjnej, działających na łącznik sprzęgający. Zabezpieczenie powinno być w stanie identyfikować fazy „zdrowe” i pochodzące z rewersu tzn. w sytuacjach gdy w sieci zasilającej w skutek uszkodzenia w jednej z faz napięcie innej z faz poprzez odbiorniki np. dwufazowe przez sieć wraca do instalacji odbiorczej.

V. Sprawdzenie zgodności wykonania prac związanych z instalacją mikroinstalacji pod względem danych ze zgłoszenia

Sprawdzenie zgodności wykonania prac związanych z instalacją mikroinstalacji polegać będzie na sprawdzeniu rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów przetwornika. Dla inwertera przetwarzającego energię ze źródła fotowoltaicznego przyłączonego do sieci nN nastawy powinny być zgodne z poniższą tabelą.

PARAMETR WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe 230V
Częstotliwość znamionowa 50Hz
Funkcja zabezpieczająca przed obniżonym napięciem Załączona
Limit obniżonego napięcia 80%
Zwłoka czasowa dla obniżonego napięcia 200 ms
Funkcja zabezpieczająca przed podwyższonym napięciem Załączona
Limit podwyższonego napięcia 111%
Zwłoka czasowa dla podwyższonego napięcia 200 ms
Funkcja zabezpieczająca przed obniżoną częstotliwością Załączona
Limit obniżonej częstotliwości -2,0 Hz
Zwłoka czasowa dla obniżonej częstotliwości 200 ms
Funkcja zabezpieczająca przed podwyższoną częstotliwością Załączona
Limit podwyższonej częstotliwości 0,2 Hz
Zwłoka czasowa dla podwyższonej częstotliwości 200 ms
Zakres zmian limitu częstotliwości w zależności od mocy Wyłączona
Zwłoka czasowa po inicjalizacji uruchomienia 30 s
Zwłoka czasowa po krótkim zakłóceniu w sieci 5 s
Zwłoka czasowa dla ponownego uruchomienia 30 s
Niesymetryczność sieci 7 kW