Deklaracja dostępności

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

 •  Na stronie internetowej archiwalne pliki pdf i doc mogą być nie czytelne dla czytników używanych przez osoby niepełnosprawne. Niezgodności te są sukcesywnie usuwane.
 • Opublikowane dokumenty nie zostały wytworzone przez MEC Sp. z o.o. i pochodzą z zewnętrznych źródeł.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz test oceny stron www „European Internet Inclusion Initiative”, dostępny pod linkiem aktywnym: http://checkers.eiii.eu/, zgodnie z którym strona internetowa www.mecostrowiec.4bip.pl spełnia wymagania dostępności w 90,54%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści, tj. zmianę wielkości czcionki oraz zmianę kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Stępień, adrian@mecostrowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48412664680. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby MEC Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • wejście główne do budynku od strony parkingu przy ul. Sienkiewicza 91 jest dostosowane do potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich;
 • na parkingu przed wejściem głównym nie znajdują się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • przed wejściem do budynku zainstalowano domofon z możliwością połączenia się z działem obsługi klienta, kasą oraz sekretariatem spółki;
 • przy wejściu głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich, co umożliwia poruszanie się po parterze budynku (dział obsługi klienta, kasa);
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
 • brak toalety dla niepełnosprawnych;
 • każdorazowo istnieje możliwość wezwania pracownika danego Działu do omówienia sposobu załatwienia sprawy na parterze budynku.