Ekspertyza techniczna dwóch kominów żelbetowych H=100m oraz jednego komina żelbetowego H=120m

oferta cenowa na: wykonanie ekspertyz technicznych: dwóch kominów żelbetowych H=100m oraz jednego komina żelbetowego H=120m.

zestawienie ofert

Kominy zlokalizowane są na ternie ciepłowni MEC Ostrowiec Św. przy ulicy Samsonowicza 2 (teren Huty CELSA).

Zakres ekspertyz obejmować powinien:

  1. Oględziny powierzchni zewnętrznej trzonu
  2. Ocena stanu technicznego wymurówki wewnętrznej trzonu ( jeżeli umożliwi to przerwa technologiczna)
  3. Badania sklerometryczne betonu
  4. Przegląd osprzętu stalowego komina (drabin a komunikacyjna, galerie, płyty ociekowe)
  5. Geodezyjny pomiar pionowości osi komina
  6. Analizę statyczno-wytrzymałościową
  7. Ocenę stanu instalacji elektrycznej
  8. Ocenę stanu instalacji odgromowej
  9. Analizę uzyskanych wyników przeglądu z opracowaniem wniosków

Oferty prosimy składać na adres mailowy : mec@mecostrowiec.pl do dnia 29-02-2024r.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Piotr Wojtan tel. 509714158 mail: techniczny@mecostrowiec.pl