Informacje ogólne

Informacja dotycząca Ustawy OZE.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2021 wynosił 17 %.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wp dla Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Ostrowcu Św.

Dane wyjściowe: Rok 2021

Rodzaj paliwa Ilość wprowadzona w paliwie [GJ] Współczynnik nakładu Wpi x Hchi
Węgiel kamienny 1 000 532 1,1 1 100 585,20
Ciepło odpadowe 167 629 0,05 8 381,45
Ciepło dostarczone do odbiorców [GJ] Qki 802 109
Ciepło wprowadzone do sieci [GJ] Qi, dsc 918 640
Wartość wskaźnika α,c 18.25%
Wartość wskaźnika Wp,c 1,38

Informacje o spółce za rok 2021

Informacje o spółce zgodnie z Rozdziałem 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (D.U.07.16.92)

Miejski System Ciepłowniczy

Ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego wytwarzane jest  w dwóch źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 148,7 MW, należących do Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o., zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim i scharakteryzowanych jako:

 • Ciepłownia przy ul.Samsonowicza 2 wyposażona w jeden kocioł parowy typu OR 10 opalanym węglem kamiennym, trzy kotły wodne typu WR 25 opalanych węglem kamiennym, oraz jeden kocioł wodny typu WR25 opalanym węglem kamiennym lub zamiennie lekkim olejem opałowym , o łącznej mocy zainstalowanej 131,9 MW.
 • Kotłownia przy Alei Solidarności wyposażona w dwa kotły wodne typu Alstom CFSES 12MW o łącznej mocy zainstalowanej 17,0 MW opalane gazem ziemnymi zamiennie olejem opałowym

Wytworzona w Ciepłowni przy ul. Samsonowicza energia cieplna przesyłana jest do węzłów wymiennikowych za pośrednictwem sieci cieplnej dwuprzewodowej. Sieć cieplna stanowi majątek Miejskiej Energetyki Cieplnej. Rozbudowany układ sieci umożliwia doprowadzenie ciepła do prawie wszystkich części miasta.
Parametry sieci:

 • wysokie    136/70 0C
 • niskie     87,2/65,4 0C

Ogólna długość sieci wynosi 115 940 m, Długość sieci preizolowanej wynosi 108 933 m, co stanowi 93% ogólnej długości sieci.

W m.s.c. rozmieszczonych jest 2161 węzłów zasilanych ciepłem z sieci MEC o łącznej mocy zamówionej 120,2 MW.

Spółka systematycznie modernizuje węzły cieplne, likwiduje grupowe węzły cieplne na korzyść nowoczesnych, kompaktowych węzłów cieplnych zasilających pojedyncze budynki. Węzły te wyposażone są w automatykę regulacyjną pozwalającą na dostarczenie do obiektów takiej ilości energii jaka wynika z jego indywidualnych potrzeb.

Sezon grzewczy 2021

Średnia temperatura w okresie sezonu grzewczego w roku 2021 wynosiła +2,68 st. C. Czas trwania ogrzewania wyniósł 229 dni – od 1 stycznia do 10 maja oraz od 23 września do 31 grudnia. Najzimniejszym miesiącem był grudzień  (średnia temperatura – 1,34 st.C)

Paliwo stosowane do wytworzenia ciepła

Źródłem emisji gazowo – pyłowej w ciepłowni MEC Sp. z o. o. jest proces spalania miału węgla kamiennego, a w okresach najzimniejszych także proces spalania oleju opałowego lub gazu ziemnego.

Kotły wodne WR-25 i kocioł parowy OR-16 są opalane węglem o następujących parametrach:

 • wartość opałowa 21 000 kJ/kg,
 • zawartość siarki 0,60 %,
 • zawartość popiołu 18,0 %.

W okresach najzimniejszych sezonu grzewczego dodatkowo do produkcji ciepła będą używane kotły CSF/ES 12000

 • opalane olejem opałowym o parametrach:
 • wartość opałowa 43 000 kJ/kg,
 • zawartość siarki do 0,10  %,
 • gęstość 0,85 Mg/m3.
 • opalane gazem ziemnym o parametrach:
 • wartość opałowa 34 430 kJ/kg,
 • zawartość siarki do 40 mg/m3
 • gęstość 0,716 kg/m3.

Struktura zużycia paliw pierwotnych do produkcji ciepła w roku 2021

Rodzaj paliwa Zużycie paliwa  [%]
Węgiel kamienny 83
Gaz ziemny
Olej opałowy 0,00
Ciepło odpadowe 17,00

Zużycie paliwa

Paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła w Ciepłowni MEC jest węgiel kamienny. W 2021 roku zużycie paliwa wyniosło 50,02 tys. ton.

Produkcja ciepła i efektywność zużycia paliwa

W 2021 r. do wytworzenia 1 GJ energii cieplnej wystarczało spalenie 59,74 kg węgla. Wyprodukowano łącznie 1 004 681,50 GJ ciepła .

Emisje do powietrza

Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w roku 2021

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji zanieczyszczenia
[Mg/rok]
Dwutlenek siarki 184,183
Dwutlenek węgla 97.749
Tlenek węgla 64,79
Tlenki azotu 135,93
Pyły 55,29