Ciepło

Pytania i odpowiedzi

Co to jest ciepło?
Ciepło to forma przekazywania energii termicznej. Ciepło przepływa między ciałami, wtedy, gdy posiadają one różną temperaturę. Jeśli między ciałami o różnej temperaturze następuje odpowiedni kontakt, część energii wewnętrznej ciała o wyższej temperaturze przepływa spontanicznie do ciała o temperaturze niższej, aż do wyrównania temperatur obu ciał.

Czynnik grzewczy, gorąca woda, jest dostarczany do węzłów cieplnych, w których dochodzi do procesu wymiany ciepła – ogrzanie wody obiegowej krążącej w instalacji centralnego ogrzewania budynków. Po oddaniu ciepła w węzłach cieplnych schłodzony nośnik ciepła (woda) wraca siecią ciepłowniczą do źródła ciepła, gdzie następuje jego ponowne podgrzanie.

W jaki sposób określana jest ilość ciepła, jaką dostarczono do budynku?
Do określenia ilości energii cieplnej, jaką trzeba było dostarczyć do budynku montowany jest przed węzłem cieplnym licznik ciepła.
Jest urządzenie elektroniczne, które mierzy przepływ i różnicę temperatur, i te wielkości przelicza na ilość ciepła. Jest to prosty wzór – ilość ciepła to iloczyn ilości czynnika, jaka przepłynęła przez węzeł i różnicy temperatur na zasilaniu węzła i na powrocie. Ilość pomierzonego ciepła będzie zależna od wielkości przepływu oraz od różnicy temperatur, jaka wystąpi. Może być również taka sytuacja, że przy zbyt dużym przepływie nie będzie schłodzenia w efekcie licznik ciepła nie zliczy wcale „więcej” energii, niż w sytuacji, gdy przy małym przepływie wzrośnie różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem.

W naszym systemie odczytywanych jest już prawie 2 000 liczników. Jak to możliwe, że trzech pracowników sobie z tym radzi? Przy takiej ilości liczników ciepła nie jest możliwe chodzenie od węzła do węzła z zeszytem w ręku i spisywanie stanu licznika. Pracownicy MEC zajmujący się licznikami ciepła od dwóch lat wdrażają system zdalnego odczytywania liczników ciepła. Do tego między innymi potrzebny jest kabel teletechniczny, który jest układany razem z rurami. Dzięki temu z jednego miejsca jak np. z DPS-u przy ulicy Długiej można odczytać 200 liczników ciepła. Takich punktów zbiorczych jest w chwili obecnej pięć.

Dlatego tak ważnym jest, aby kabel ten nie był uszkodzony.
Ponad to liczniki można odczytywać drogą radiową . Pracownik jadąc samochodem, lub idąc ulicą może za pośrednictwem anteny radiowej odczytać stany liczników zainstalowanych w budynkach.

Czy odbiorca ma prawo zakwestionować wskazania licznika ciepła?
Tak. Zapisane jest to w umowie sprzedaży ciepła. W takim przypadku pracownicy MEC-u dokonują sprawdzenia urządzenia pomiarowego poprzez oględziny oraz wykonanie podstawowych pomiarów na miejscu u odbiorcy. W przypadku potwierdzenia niesprawności MEC dokonuje naprawy na swój koszt. Natomiast w przypadku nie potwierdzenia nieprawidłowego działania licznika i dalszego kwestionowania jego wskazań przez odbiorcę licznik może zostać zdemontowany i wysyłany do sprawdzenia przez upoważnioną do takich badań jednostkę. Jeżeli badania sprawdzające wykażą wadliwe naliczanie energii cieplnej, odbiorca ma prawo do korekty wskazań ciepłomierza a koszty legalizacji licznika pokrywa MEC. Jeżeli natomiast badania sprawdzające wykażą, że jego wskazania są prawidłowe, koszty sprawdzenia i legalizacji pokrywa odbiorca ciepła.
Jak rozliczany jest Odbiorca w przypadku awarii licznika?
Zużycie ciepła w tym okresie jest naliczane na podstawie wskazań licznika z poprzednich miesięcy przeliczonych odpowiednio do temperatury zewnętrznej, jaka panowała w okresie, gdy instalacja pracowała bez licznika.
Sposób przeliczenia jest precyzyjnie określony w stosownych przepisach.
Na czym polega legalizacja liczników?
Legalizacja polega na sprawdzeniu a właściwie potwierdzeniu klasy dokładności licznika ciepła. Wiąże się to z konieczność demontażu u każdego z odbiorców liczników ciepła, a następnie ponowny jego montaż po legalizacji. Samej legalizacji dokonuje specjalny do tego powołany urząd państwowy. Legalizacja liczników w wymaganym terminie jest gwarancją poprawność ich wskazań.
Co to jest zamówiona moc cieplna?
Trudno w tym momencie nie podać definicji mocy określonej w przepisach. Ponieważ każda próba kolejnego zdefiniowania tego zagadnienia będzie mało precyzyjna. I tak ustawodawca określił: zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, Dla naszej strefy klimatycznej warunki obliczeniowe stanowi temperatura powietrza atmosferycznego -20 C
Jak określić wielkość mocy zamówionej dla domu. Od czego ta wielkość zależy?
Tego rodzaju dane powinny się znajdować w dokumentacji budowlanej obiektu. Wielkość mocy zamówionej danego obiektu zależy od wielu elementów. Przede wszystkim od zastosowanej technologii budowy a więc materiałów, z jakich dom został wybudowany, rodzaju zastosowanego ocieplenia, stolarki okiennej. Kolejnym istotnym czynnikiem jest wielkości domu oraz temperatury, jaką dany odbiorca chce w domu utrzymywać. Jeżeli ktoś ma kłopot z określeniem mocy zamówionej służymy poradą w tym zakresie. Ostateczna deklaracja należy zawsze do klienta.
Dlaczego do ogrzewania domu należy zamówić moc cieplną w takiej samej wysokości na cały rok?
Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę, co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła. Specyfika działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego wymaga przynajmniej rocznego planowania i organizowania pracy. Źródła ciepła, węzły i sieci cieplne muszą być cały czas gotowe do pracy, a koszty stałe związane z eksploatacją urządzeń ponoszone są przez cały rok. Stąd cena za zamówioną moc cieplną jest ceną roczną, natomiast pobierana jest w 12 równych ratach miesięcznych.
W jaki sposób można zmieniać wielkość zamówionej mocy. Z czym taka zmiana się wiąże?
Zgodnie z umową sprzedaży ciepła, moc zamówioną można zmienić raz w roku. Deklaracje zmiany mocy należy złożyć koniecznie w formie pisemnej, w terminie do końca września na następny rok kalendarzowy. Rezultatem zmiany mocy zamówionej będzie zmiana nastawy zaworu regulacyjnego, która ograniczy przepływ do aktualnie zamówionej mocy. Inaczej mówiąc odbiorca nie będzie mógł pobrać mocy więcej niż zamówił. Konsekwencją zamówienia zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej w okresie całego w roku kalendarzowego, na który dana wielkość mocy została zamówiona.
W okresie letnim Odbiorcy często dokonują ocieplenia swoich budynków, czy w takiej sytuacji można dokonać zmiany mocy zamówionej?
Jeżeli odbiorca ociepli swój dom, może zmniejszyć wielkość mocy zamówionej. Wniosek w tym zakresie należy złożyć w terminie do końca września na następny rok kalendarzowy. Przypominamy, że wniosek zmiany mocy powinien wpłynąć w formie pisemnej.
Co wchodzi w skład opłaty za dostarczone ciepło z podziałem na opłaty stałe i zmienne z dokładnym wyjaśnieniem poszczególnych składników oraz podanie podstawy prawnej pobierania opłaty stałej?
Ceny usług oferowanych przez MEC są zatwierdzone przez organ państwowy Urząd Regulacji Energetyki w formie taryf na produkcję, przesył i obrót ciepłem. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń odbiorcy są podzieleni na grupy. Podział na grupy zależy od sposobu przyłączenia odbiorcy do sieci ciepłowniczej. Dla każdej grupy definiuje się stawki opłat uzależnione od:

 • Umownej zamówionej mocy cieplnej wyrażonej w MW – ustalonej przez odbiorcę ciepła największej mocy cieplnej występującej w warunkach obliczeniowych. Jest to ilość ciepła dostarczona odbiorcy w czasie występowania obliczeniowej (normatywnej) temperatury zewnętrznej dla strefy klimatycznej i zapewniającej obliczeniową (normatywną) temperaturę powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, odpowiadająca standardowi energetycznemu ogrzewanego budynku.
 • Rzeczywistej ilości ciepła dostarczonej do odbiorcy w okresie rozliczeniowym (sezonie grzewczym) wyrażonej w GJ, mierzonej w tzw. układzie pomiarowo – rozliczeniowym.
 • Ilości nośnika ciepła w m3 do napełniania i uzupełnienia ubytków w sieciach ciepłowniczych i instalacjach odbiorczych, mierzonej w układzie pomiarowo-rozliczeniowym.

W oparciu o moc zamówioną i dostarczoną ilość ciepła zdefiniowane są ceny i stawki opłat:

 • Stawka opłaty stałej za zamówioną moc cieplną w zł/MW.
 • Stawka opłaty zmiennej za dostarczone ciepło w zł/GJ.
 • Stawka opłaty za nośnik ciepła w zł/m3.
 • Stawka opłaty abonamentowej w zł/przyłącze.
 • Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe w zł/MW.
 • Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w zł/GJ.
Czy ktoś kontroluje ceny ciepła?
Tak!, ceny i stawki opłat składające się na taryfę przedsiębiorstwa energetycznego zatwierdza i kontroluje Prezes URE. Taką taryfę przygotowuje przedsiębiorstwo energetyczne i przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia. Prezes URE, reprezentując interesy odbiorców godzi oczekiwania sprzedawców i odbiorców. Organ ten równoważy interesy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, nie preferując jednak żadnych z nich.
Jakie są zasady rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego?
Sezon grzewczy definiowany jest obecnie w naszym ustawodawstwie, jako okres, w którym warunki atmosferyczne powoduję konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Oznacza to, że na wniosek klientów przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę ciepła. Zakończenie sezonu grzewczego następuje również na pisemny wniosek odbiorcy.
Rozpoczął się już sezon grzewczy, a tymczasem zdarza się często, że grzejniki są letnie, a nawet zimne. Dlaczego?
Początek i koniec sezonu grzewczego (wrzesień-październik oraz marzec-kwiecień) to w ciepłownictwie tzw. okresy przejściowe. Charakteryzują się one dużymi różnicami temperatur zewnętrznych w czasie doby: w nocy kilka stopni, a nawet przymrozki, w dzień kilkanaście do 20°C i dodatkowo zyski ciepła od nasłonecznienia. Węzły cieplne posiadają urządzenia automatycznej regulacji (tzw. automatykę pogodową), która dba o to, aby do mieszkań docierała o każdej porze dnia tylko taka ilość ciepła, jaka jest rzeczywiście potrzebna. Po co grzać, skoro na dworze jest na przykład 20°C i świeci słońce? Bywa, zatem tak, że automat wyłączy ogrzewanie, grzejniki staną się zimne, ale w mieszkaniu będzie i tak wystarczająco ciepło. Zauważmy, że wieczorem tego samego dnia staną się one ponownie ciepłe. W czasach drogiej energii jest to z pewnością najrozsądniejsze rozwiązanie.
Co to jest automatyka pogodowa i czy jest we wszystkich budynkach w Ostrowcu ?
Automatyka pogodowa to urządzenie sterujące dostawami ciepła do budynków mieszkalnych. Bezobsługowa automatyka pogodowa węzła cieplnego reguluje dostawy ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej. Jeśli temperatura na zewnątrz budynku spadnie poniżej określonego poziomu (zazwyczaj jest to 12°C), wówczas następuje automatyczne uruchomienie dostawy ciepła do mieszkań. Jeżeli temperatura zewnętrzna wzrośnie wówczas automatyka pogodowa automatycznie odcina dopływ ciepła. Automatyka pogodowa jest zainstalowana we wszystkich węzłach cieplnych należących do MEC. Aby z niej korzystać – nie wystarczy posiadać automatykę pogodową, musi być ona włączona.
aką temperaturę powinna osiągać ciepła woda użytkowa?
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (publikacja Dz. U. 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002), określa w § 120.2, iż w budynkach oddanych do użytku po 15 grudnia 2002 instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwić przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.
We wszystkich wcześniej oddanych budynkach do użytku przed tą datą, instalacja ciepłej wody winna zapewnić parametry 45°C – 50°C wody w punktach czerpalnych.
Czy możliwe jest usprawnienie istniejących już węzłów ciepłowniczych?
Odbiorca posiadający stary węzeł może rozważyć kwestię założenia automatyki pogodowej lub automatyki pokojowej, która umożliwi programowanie zadanej temperatury w pomieszczeniu na przestrzeni doby oraz tygodnia oraz pozwoli zmniejszyć zużycie ciepła. Zastosowanie automatyki wpływa zarówno na poprawę komfortu cieplnego w budynku oraz sprzyja racjonalnemu zużycie energii cieplej.
Gdzie odbiorca ciepła może uzyskać porady w kwestii remontu i modernizacji swojego węzła?
Chętnie doradzimy naszym klientom w kwestiach eksploatacji, modernizacji i remontu węzła. Odbiorca może nam zlecić wykonanie wszelkich usług związanych z ciepłownictwem. Mamy szeroką ofertę, naszym celem jest kompleksowa obsługa odbiorcy ciepła a co za tym idzie oferowanie wszelkich usług związanych z ogrzewaniem. Wykonujemy nowoczesne kompaktowe węzły cieplne oraz instalacje co i ccw. Przeprowadzamy również remonty i modernizacje urządzeń ciepłowniczych. W Dziale Technicznym MEC można uzyskać informacje na ten temat.
Gdzie mieszkańcy budynków spółdzielni mieszkaniowych mają kierować swoje roszczenia dotyczące ciepła?
Odbiorca ciepła w lokalu wielorodzinnym może zgłaszać usterki techniczne do konserwatora instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. W zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania lokator wszelkie roszczenia powinien zgłaszać do przynależnej Spółdzielni Mieszkaniowej lub administratora budynku. Spory pomiędzy Spółdzielnią a przedsiębiorstwami energetycznymi rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zaś kwestie sporne pomiędzy indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych a zarządzającym bądź właścicielem tego budynku można kierować do rzeczników konsumentów.
Czy odbiorca ma prawo domagać się bonifikat od dostawcy ciepła? W jakiej sytuacji?
Jeżeli dojdzie do zakłócenia pracy źródła, sieci cieplnej lub urządzeń ciepłowniczych powodującego przerwę w dostarczaniu energii cieplnej można ubiegać się o bonifikaty. Jednak przerwa lub ograniczenie musi trwać powyżej 24 godzin lub w przypadku kilku przerw łączenie 48 godzin w ciągu miesiąca. Bonifikata nie dotyczy okresu planowanej corocznej letniej przerwy remontowej. Dostawca nie udziela również bonifikaty w przypadku wstrzymania dostawy ciepła z winy odbiorcy. Szczegółowe zasady udzielania bonifikat określa zawarta z każdym z Państwa odrębna umowa sprzedaży ciepła.
Co grozi odbiorcy za nielegalny pobór ciepła?
Nielegalny pobór ciepła jest w naszym mieście zjawiskiem raczej marginalnym. Jednak niekiedy zdarzały się takie sytuacje. Należy tu podkreślić, że konsekwencje nielegalnych działań są dla klienta bardzo dotkliwe i naprawdę nieopłacalne. Nielegalny pobór ma miejsce wtedy, gdy Odbiorca pobiera ciepło z pomięciem układu pomiarowego, w przypadku dokonania w liczniku uszkodzeń powodujących jego nieprawidłowe działanie a także w przypadku pobierania ciepła bez zawarcia umowy. Zgodnie z przepisami, za okres nielegalnego poboru ciepła przyjmuje się okres udowodnionego poboru a w przypadku braku możliwości jego udowodnienia jeden rok od czasu jego stwierdzenia. Za nielegalny pobór ciepła Odbiorca jest obciążany opłatą w wysokości dwukrotnych cen i stawek określonych w taryfie za cały okres udowodnionego nielegalnego poboru (najczęściej za cały rok). W przypadku kiedy ciepło jest pobierane bez zawartej umowy dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę w wysokości pięciokrotnych stawek określonych w taryfie.
Czy Odbiorca ma obowiązek wpuszczać pracowników MEC na teren swojej posesji oraz do pomieszczeń, w których znajduje się węzeł?
Tak. Odbiorca ma obowiązek umożliwić na każde wezwanie upoważnionym pracownikom dostawcy (wraz z niezbędnym sprzętem) wstęp na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność dostawcy. Dostawca ma również prawo w każdej chwili do badań, pomiarów oraz kontroli urządzeń, w tym także kontroli układów pomiarowych.
Jeżeli wstrzymano dostawę ciepła do budynku z powodu zaległości w opłatach za ciepło. Czy przy ponownym uruchomieniu dostaw są jakieś dodatkowe opłaty?
Jeżeli wstrzymanie dostawy ciepła miało miejsce z winy Odbiorcy to wznowienie nastąpi po opłaceniu wszelkich zaległości w opłatach wraz z odsetkami. Odbiorca zostanie obciążony również za ponowne wznowienie dostawy. W przypadku przerwy w dostawie ciepła ponad 180 dni wznowienie dostawy ciepła nastąpi po ponownym określeniu technicznych warunków przyłączenia i po ich realizacji.
Każde zgłoszenie od Klienta rejestrowane jest przez pracownika Pogotowia Cieplnego
Nie przyjmujemy telefonów anonimowych. Dlatego zawsze prosimy o podanie adresu, nazwiska Klienta dzwoniącego, numeru telefonu oraz przedmiotu zgłoszenia.

Przyjmujemy zgłoszenia osób, instytucji są związane umową sprzedaży ciepła .

Zgłoszenia osób które nie są naszym Klientem (niezwiązani umową sprzedaży ciepła np. właściciel lub najemca lokalu mieszkalnego) zakłócenia w dostawie ciepła do ogrzewania lub dostawy ciepłej wody zgłasza do swojego administratora lub zarządcy budynku. Za zakłócenia powstałe w następstwie wadliwie działającej instalacji wewnętrznej budynku, odpowiedzialny jest administrator lub zarządcy budynku i to on powinien zająć się ich usunięciem.