Energia elektryczna

Procedura zmiany sprzedawcy

Procesy związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej wynikają z postanowień zawartych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późniejszymi zmianami) oraz zapisów w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – : Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Procedura zmiany sprzedawcy przez Odbiorcę przyłączonego do sieci dystrybucyjnej MEC Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. przedstawia się następująco:

1
Zawarcie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą.
Po wybraniu przez Odbiorcę nowego sprzedawcy energii elektrycznej, zawiera z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej, która powinna zawierać m.in. klauzulę, że wejście w życie nowej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a URD, dokonywana jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym MEC Sp. z o.o. otrzymał powiadomienie zawarcia umowy sprzedaży z nowym Sprzedawcą i dokonał pozytywnej weryfikacji tego powiadomienia z uwzględnieniem zapisów obowiązującej umowy dystrybucji.
1
Wypowiedzenie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy.
Odbiorca równocześnie wypowiada dotychczasowemu sprzedawcy umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Dotychczasowy sprzedawca potwierdza Odbiorcy przyjęcie wypowiedzenia umowy.
1
Złożenie wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy.
Powiadomienie OSDn o fakcie zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy Odbiorcą i nowym sprzedawcą, dokonuje Odbiorca lub nowy sprzedawca, składając wypełniony formularz zgłoszenia zmiany sprzedawcy, którego wzór można pobrać poniżej:
wniosek zgłoszenia umowy sprzedaży
Złożenie zgłoszenia rozpoczyna proces zmiany sprzedawcy, którego przeprowadzenie OSDn zobowiązuje się dokonać w okresie 1 miesiąca. Proces kolejnych zmian sprzedawcy przez Odbiorcę nie powinien przekroczyć okresu 14 dni, licząc od momentu otrzymania przez OSD powyższego wniosku. Wniosek zgłoszenia zmiany sprzedawcy Odbiorca składa do siedziby MEC Sp. z o.o. lub bezpośrednio przesyła pocztą na adres:
Miejska Energetyka Cieplna
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
1
Weryfikacja złożonego wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy.
OSDn w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy, dokonuje jego weryfikacji formalnej oraz sprawdzenia, czy taki odbiorca znajduje się na jego terenie i czy jest rozliczany w jego systemie bilingowym. Po dokonaniu weryfikacji odsyła potwierdzenie do Odbiorcy i nowego sprzedawcy. W przypadku weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym procedura zmiany sprzedawcy zostanie przerwana i należy ją powtórzyć po usunięciu przyczyn weryfikacji negatywnej.
1
Zawarcie przez Odbiorcę z OSDn umowy o świadczenie usług dystrybucji.
W przypadku weryfikacji pozytywnej Odbiorca zawiera z OSDn umowę o świadczenie usług dystrybucji z uzgodnioną datą zmiany sprzedawcy. Odbiorca, który jest właścicielem układu pomiarowo – rozliczeniowego, chcący skorzystać z prawa zmiany sprzedawcy lub rozdzielenia umów kompleksowych dostosowuje układ pomiarowo – rozliczeniowy do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) oraz w IRiESD MEC. Układ pomiarowo – rozliczeniowy będący własnością Odbiorcy powinien spełniać powyższe wymagania przed dokonaniem zgłoszenia zmiany sprzedawcy lub dokonaniem rozdzielenia umowy kompleksowej.
1
Odczyt wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy.
Dzień wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, a tym samym również rozwiązanie umowy pomiędzy Odbiorcą i dotychczasowym sprzedawcą dokonywane jest na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. W tym dniu, a maksymalnie 5 dni po wejściu w życie tej umowy, OSDn dokonuje odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy i udostępnia odczytane dane pomiarowe (zgodnie z umową generalną) do starego sprzedawcy celem końcowego rozliczenia i do nowego sprzedawcy dla wskazania stanu początkowego, od którego ma być rozliczany Odbiorca u nowego sprzedawcy.

Jednocześnie do istniejącej już umowy o świadczenie usług dystrybucji (umowy generalnej) pomiędzy nowym sprzedawcą a OSDn, nowy sprzedawca przesyła do OSDn uaktualniony wykaz zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej.