Taryfy za ciepło

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem  1 grudnia 2021 r. zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.30.2021.ESt1 z dnia 8 listopada 2021 r.

 Pełny tekst taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2021 r., nr 395 / 2021 (tekst taryfy dostępny jest  na dole strony).

Dnia 13 stycznia 2022 r. decyzją Prezesa URE nr OKA.4210.109.2021.ESt1 została wprowadzona zmiana do taryfy pierwotnej na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 kwietnia 2021 r. pozycja 788 w związku z rekompensatą zakupu kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla za 2020 r. Cena wytworzenia ciepła została zwiększona o kwotę 12,10 zł/GJ netto w stosunku do obowiązującej taryfy dla ciepła i będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA.4210.27.2022.ESt1 z dnia 16 maja 2022r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła MEC Sp. z o.o. Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 czerwca 2022r.
Pełny tekst zmiany taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2022 r., Nr 294/2022.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA.4210.95.2022.ESt1 z dnia 12 października 2022r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła MEC Sp. z o.o. Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 listopada 2022r.
Pełny tekst zmiany taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2022 r., Nr 672/2022.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. (Dz. U.  z dnia 19 września 2022r. poz. 1967) „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” dla gospodarstw domowych  oraz podmiotów, które są wymienione w w/w ustawie, a które złożyły stosowne oświadczenia zastosowana będzie ustawowa średnia cena na wytwarzaniu ciepła w kwocie – 103,82 zł/GJ.

W okresie od dnia 1.10.2022r do dnia 30.04.2023r. dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wymienionych w w/w/ ustawie zostaje zastosowana niższa cena wytworzenia ciepła niż skalkulowana w obowiązującej taryfie i wynosi odpowiednio:

– cena ciepła taryfowa – 101,09 zł/GJ – po zastosowaniu rekompensaty 91,89 zł/GJ

– cena taryfowa za zamówiona moc cieplną – 79 395,00 zł/MW/rok – po zastosowaniu rekompensaty 72 165,9 zł/MW/rok

– cena taryfowa nośnika ciepła – 20,68 zł/m3 – po zastosowaniu rekompensaty 18,80 zł/m3.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci pary technologicznej – grupa P

Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ rok 331 706,52
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 27 642,21
Cena ciepła zł ⁄ GJ 266,35
Cena nośnika ciepła zł ⁄ t 49,41

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci wody gorącej
ceny i stawki opłat netto

Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
B C1 C2 D D1
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ rok 79 419,60
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 6 618,30
Cena ciepła zł ⁄ GJ 134,24
Cena nośnika ciepła zł ⁄ m3 20,68
Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ MW ⁄ rok 30 586,56 44 761,56 66 671,16 40 138,08 43 823,28
zł ⁄ MW ⁄m-c 2 548,88 3 730,13 5 555,93 3 344,84 3 651,94
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ GJ 13,08 16,16 31,88 17,39 17,60

Stawki opłat za przyłączenie do sieci wykonane w technologii preizolacyjnej

Średnica rur (mm) Bazowa stawka opłaty za przyłączenie do sieci (zł/mb) netto
DN25 190,00
DN32 210,03
DN40 232,67
DN50 258,25

Aktualizacja pełnego tekstu taryfy z dnia 12.10.2022

Aktualizacja pełnego tekstu taryfy z dnia 16.05.2022

Aktualizacja pełnego tekstu taryfy z dnia 13.01.2022

Pełny tekst taryfy