Taryfy za ciepło

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.65(10).2018.2019.189.XVI.AZA z dnia 11 stycznia 2019 r. i została opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 434 z dnia 14 stycznia 2019 r. i wchodzi w życie od dnia 1 lutego 2019 r.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci pary technologicznej – grupa P

Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ rok 167 066,28
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 13 922,19
Cena ciepła zł ⁄ GJ 69,30
Cena nośnika ciepła zł ⁄ t 33,00

 


Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci wody gorącej
ceny i stawki opłat netto

Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
B C1 C2 D D1
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ rok 71 986,68
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 5 998,89
Cena ciepła zł ⁄ GJ 27,44
Cena nośnika ciepła zł ⁄ m3 24,89
Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ MW ⁄ rok 22 832,52 35 905,08 52 179,60 33 224,40 35 580,72
zł ⁄ MW ⁄m-c 1 902,71 2 992,09 4 348,30 2 768,70 2 965,06
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ GJ 9,42 13,14 24,35 13,70 14,66

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci wykonane w technologii preizolacyjnej

Średnica rur (mm) Bazowa stawka opłaty za przyłączenie do sieci (zł/mb) netto
DN25 143,61
DN32 159, 78
DN40 173,54
DN50 197, 19

 

Pełny tekst taryfy