Taryfy za ciepło

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.72.2019.PS z dnia 9 kwietnia 2020 r. i została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 kwietnia 2020r., Nr 76/2020 i wchodzi w życie od dnia 1 maja 2020 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY DLA CIEPŁA

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OKA.4210.5.2021.PS z dnia 11 lutego 2021r. zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła MEC Sp. z o.o. Nowa taryfa będzie obowiązywać od dnia 1 marca 2021r.
Pełny tekst taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2021 r., Nr 36/2021. (tekst zmiany taryfy dostępny jest  na dole strony).

Zmiana taryfy była wymuszona znacznym wzrostem kosztu zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Podwyższeniu uległy ceny związane z wytwarzaniem ciepła, natomiast ceny na przesyle pozostały niezmienione.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci pary technologicznej – grupa P

Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ rok 186 483,64
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 15 540,30
Cena ciepła zł ⁄ GJ 77,28
Cena nośnika ciepła zł ⁄ t 36,69

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci wody gorącej
ceny i stawki opłat netto

Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
B C1 C2 D D1
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ rok 82 477,29
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 6 873,11
Cena ciepła zł ⁄ GJ 31,51
Cena nośnika ciepła zł ⁄ m3 16,47
Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ MW ⁄ rok 25 296,12 38 136,24 57 295,68 35 133,12 37 635,72
zł ⁄ MW ⁄m-c 2 108,01 3 178,02 4 774,64 2 927,76 3 136,31
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ GJ 10,55 13,93 27,00 14,67 15,67

Stawki opłat za przyłączenie do sieci wykonane w technologii preizolacyjnej

Średnica rur (mm) Bazowa stawka opłaty za przyłączenie do sieci (zł/mb) netto
DN25 172,32
DN32 191, 74
DN40 208,24
DN50 236, 64

Pełny tekst zmiany taryfy
Pełny tekst taryfy