Ceny ciepła z rekompensatą

Ceny i stawki opłat dla klientów OBJĘTYCH CENĄ Z REKOMPENSTĄ zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. Dz.U. z 2022r. poz.1967 (Dz.U.  z 2022r., poz. 2127; Dz.U. z 2022r. poz. 2185; Dz.U. z 2022r., poz.2243; Dz.U. z 2022r., poz.2687; Dz.U. z 2023r., poz295)  „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” dla gospodarstw domowych  oraz podmiotów, które są wymienione w w/w ustawie, a które złożyły stosowne oświadczenia od dnia 1.03.2023r. zastosowane będą poniższe ceny i stawki (netto) za: wytworzenie, przesył i dystrybucję ciepła:

   

Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców

 

jednostka miary

B

C1

C2

D

D1

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

66397,40

66397,40

66397,40

66397,40

66397,40

Cena ciepła

zł/GJ

92,74

92,74

92,74

92,74

92,74

Cena nośnika

zł/m3

34,63

34,63

34,63

34,63

34,63

Stawka opłaty stałej za przesył

zł/MW/rok

62514,15

76224,27

115846,93

71864,11

77746,27

Stawka opłaty zmiennej za przesył

zł/GJ

24,82

25,54

55,04

29,34

29,69

Obniżone ceny i stawki opłat za wytworzenie, przesył i dystrybucję ciepła obowiązywać będą w okresie od 1.03.2023r do dnia 31.12.2023r. dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wymienionych w w/w/ ustawie.

Jednocześnie  informujemy, że ceny te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmiany przepisów Ustawy.

Taryfy za ciepło

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 01.03.2023 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.125.2022.ZAa z dnia 8 lutego 2023r.

Pełny tekst taryfy dla ciepła został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2023r., Nr 68/2023.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci pary technologicznej – grupa P

Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ rok 465 003,84
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 38 750,32
Cena ciepła zł ⁄ GJ 274,53
Cena nośnika ciepła zł ⁄ t 117,44

Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych w ciepło w postaci wody gorącej
ceny i stawki opłat netto

Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
B C1 C2 D D1
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ rok 103 471,74
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 8 622,65
Cena ciepła zł ⁄ GJ 144,52
Cena nośnika ciepła zł ⁄ m3 53,97
Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ MW ⁄ rok 62 514,15 76 224,27 115 846,93 71 864,11 77 746,27
zł ⁄ MW ⁄m-c 5 209,51 6 352,02 9 653,91 5 988,68 6 478,86
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ GJ 24,82 25,54 55,04 29,34 29,69

Stawki opłat za przyłączenie do sieci wykonane w technologii preizolacyjnej

Średnica rur (mm) Bazowa stawka opłaty za przyłączenie do sieci (zł/mb) netto
DN25 203,66
DN32 218,14
DN40 229,81

Nowa taryfa dla ciepła

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 01.04.2024 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.96.2023.AZa z dnia 4 marca 2024r. oraz taryfa dla ciepła Ciepłowni Ostrowieckiej Sp. z o.o. Nr OKA.4210.90.2023.Aza. Pełne teksty taryf zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 marca 2024r., pod numerami: 90/2024 i 91/2024.

Poniżej przedstawiamy ceny dla naszych Odbiorców które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024r

Ceny i stawki netto opłat dla odbiorców w następujących grupach taryfowych:

Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
B C1 C2 D D1
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 17 510,53
Cena ciepła zł ⁄ GJ 64,37
Cena nośnika ciepła zł ⁄ m3 36,57
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł ⁄ MW ⁄ m-c 4 276,58 5 486,00 9 131,10 5 056,97 5 361,86
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ GJ 21,20 22,57 54,49 24,56 25,72

Stawki opłat za przyłączenie do sieci wykonane w technologii preizolacyjnej

Średnica rur (mm) Bazowa stawka opłaty za przyłączenie do sieci (zł/mb) netto
DN25 203,66
DN32 218,14
DN40 229,81

Pełny tekst taryfy MEC 2024

Decyzja MEC z 04.03.2024 r.

Pełny tekst taryfy CO 2024

Decyzja CO z 04.03.2024 r.

Pełny tekst taryfy

Decyzja z dnia 8 lutego 2023 r.