Taryfy dla ciepła

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. informuje, iż z dniem 01.04.2024 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.96.2023.AZa z dnia 4 marca 2024r. oraz taryfa dla ciepła Ciepłowni Ostrowieckiej Sp. z o.o. Nr OKA.4210.90.2023.Aza. Pełne teksty taryf zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 marca 2024r., pod numerami: 90/2024 i 91/2024.

Poniżej przedstawiamy ceny dla naszych Odbiorców które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024r

Ceny i stawki netto opłat dla odbiorców w następujących grupach taryfowych:

Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup odbiorców
B C1 C2 D D1
Cena za zamówioną moc cieplną zł ⁄ MW ⁄ m-c 17 510,53
Cena ciepła zł ⁄ GJ 64,37
Cena nośnika ciepła zł ⁄ m3 36,57
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł ⁄ MW ⁄ m-c 4 276,58 5 486,00 9 131,10 5 056,97 5 361,86
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
zł ⁄ GJ 21,20 22,57 54,49 24,56 25,72

Stawki opłat za przyłączenie do sieci wykonane w technologii preizolacyjnej

Średnica rur (mm) Bazowa stawka opłaty za przyłączenie do sieci (zł/mb) netto
DN25 203,66
DN32 218,14
DN40 229,81

Pełny tekst taryfy MEC 2024

Decyzja MEC z 04.03.2024 r.

Pełny tekst taryfy CO 2024

Decyzja CO z 04.03.2024 r.