Informacja o ochronie danych osobowych w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych ?

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Cędzikowski kontakt tel. 506 109 333; mailowy: iod.rodo@mecostrowiec.pl

Co to jest RODO ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych pomiędzy państwami członkowskimi.
RODO wprowadza również zasady, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

RODO obowiązuje od 25 maja 2018r.

Czym są „dane osobowe” ?

Dane osobowe w rozumieniu RODO to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak: nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.
Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

Czemu służy RODO ?

RODO ma umożliwić osobom fizycznym zwiększoną kontrolę nad ich danymi osobistymi i ułatwiony do nich dostęp.
Do pozytywnych aspektów wprowadzenia RODO zaliczyć należy:

 • Wzmocnienie praw osób fizycznych, których dane dotyczą;
 • Ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE;
 • Usprawnienie wymiany informacji i procedur wewnątrzwspólnotowych;
 • Wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku.

Czemu służą gromadzone przez nas dane?

Państwa dane osobowe uzyskujemy przy zawieraniu umów ( np. na sprzedaż i dystrybucję energii cieplnej i elektrycznej, umowy przyłączeniowe do sieci)  lub w związku z prowadzoną przez nas działalnością usługową (np. usługi wynajmu sprzętu, lokali użytkowych, usług transportowych, itp).
Zgromadzone dane osobowe niezbędne są do zawarcia i realizacji łączących nas umów i zapewnienia należytego poziomu realizowanych usług, w całym okresie obowiązywania umowy i po nim, w związku z obowiązkami rozliczeniowymi, rachunkowymi, podatkowymi, sprawozdawczymi i informacyjnymi spoczywającymi na naszej Spółce. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odmową zawarcia umowy.
Spółka nie profiluje Państwa danych tzn. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, których efektem jest przypisanie danej osobie określonych właściwości, cech lub przewidywanie jej zachowań.

Jakie dane przetwarzamy?

Wszystkie zbierane dane osobowe służą i są związane z zawarciem i realizacją umów lub wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków naszej Spółki. Pozyskiwane dane są ograniczone do danych niezbędnych do prowadzenia naszej działalności i wykonywania realizowanych przez nas zobowiązań.

W jakim okresie ma następować ich przetwarzanie?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzać będziemy w okresie trwania i realizacji zawartych umów, wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych np. z prowadzeniem obrony naszych praw przed organami państwa i organem regulacyjnym. Szczegółowy okres przetwarzania danych osobowych dla przez Spółkę opisany jest w klauzulach informacyjnych dla poszczególnych zbiorów (linki po lewej stronie).

Przekazywanie do przetwarzania lub udostępnianie danych

Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania w naszym imieniu wyłącznie w granicach prawa w celu, np.:

 • obsługi wykorzystywanych przez nas systemów IT,
 • podwykonawcom realizującym prace zlecone przez nas dla realizacji łączących nas umó,;
 • podmiotom świadczącym nam usługi prawne, rachunkowe,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane mogą też zostać udostępnione innym podmiotom, które przetwarzają przekazane im dane we własnym imieniu, jak:

 • podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
 • banki realizujące płatności,
 • podmioty zajmujące się windykacją wierzytelności, o ile nasze należności nie zostaną opłacone w terminie.

Spółka nie planuje przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Rodzaje uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem ich danych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Skarga do organu nadzoru

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nasze przedsiębiorstwo danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do organy nadzorczego.

Klauzule informacyjne

Monitoring wizyjny
Zatrudnianie pracowników
Kandydaci do pracy
Kontrahenci – realizacja umowy na dostawę i sprzedaż ciepła i energii elektrycznej
Kontrahenci – realizacja umów na dostawę towarów lub usług