Informacje ogólne

Informacja dotycząca Ustawy OZE.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2020 wynosił 14 %.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wp dla Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Ostrowcu Św.

Dane wyjściowe: Rok 2020

Rodzaj paliwa Ilość wprowadzona w paliwie [GJ] Współczynnik nakładu Wpi x Hchi
Węgiel kamienny 803 678 1,1 884 045,80
Ciepło odpadowe 98 986 0,05 4 949,30
Ciepło dostarczone do odbiorców [GJ] Qki 695 664
Ciepło wprowadzone do sieci [GJ] Qi, dsc 865 692
Wartość wskaźnika α,c 11.43%
Wartość wskaźnika Wp,c 1,28

Informacje o spółce za rok 2020

Informacje o spółce zgodnie z Rozdziałem 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (D.U.07.16.92)

Miejski System Ciepłowniczy

Ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego wytwarzane jest  w dwóch źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 155,9 MW, należących do Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o., zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim i scharakteryzowanych jako:

 • Ciepłownia przy ul.Samsonowicza 2 wyposażona w jeden kocioł parowy typu OR 10 opalanym węglem kamiennym, trzy kotły wodne typu WR 25 opalanych węglem kamiennym, oraz jeden kocioł wodny typu WR25 opalanym węglem kamiennym lub zamiennie lekkim olejem opałowym , o łącznej mocy zainstalowanej 131,9 MW.
 • Kotłownia przy Alei Solidarności wyposażona w dwa kotły wodne typu Alstom CFSES 12MW o łącznej mocy zainstalowanej 24,0 MW opalane gazem ziemnymi zamiennie olejem opałowym

Wytworzona w Ciepłowni przy ul. Samsonowicza energia cieplna przesyłana jest do węzłów wymiennikowych za pośrednictwem sieci cieplnej dwuprzewodowej. Sieć cieplna stanowi majątek Miejskiej Energetyki Cieplnej. Rozbudowany układ sieci umożliwia doprowadzenie ciepła do prawie wszystkich części miasta.
Parametry sieci:

 • wysokie    136/70 0C
 • niskie     87,2/65,4 0C

Ogólna długość sieci wynosi 115 940 m, Długość sieci preizolowanej wynosi 108 088 m, co stanowi 93% ogólnej długości sieci.

W m.s.c. rozmieszczonych jest 2131 węzłów zasilanych ciepłem z sieci MEC o łącznej mocy zamówionej 120,34 MW.

Spółka systematycznie modernizuje węzły cieplne, likwiduje grupowe węzły cieplne na korzyść nowoczesnych, kompaktowych węzłów cieplnych zasilających pojedyncze budynki. Węzły te wyposażone są w automatykę regulacyjną pozwalającą na dostarczenie do obiektów takiej ilości energii jaka wynika z jego indywidualnych potrzeb.

Sezon grzewczy 2020

Średnia temperatura w okresie sezonu grzewczego w roku 2020 wynosiła +4,51 st. C. Czas trwania ogrzewania wyniósł 222 dni -od 1 stycznia do 21 maja oraz od 1 października do 31 grudnia. Najzimniejszym miesiącem był grudzień  (średnia temperatura + 1,15 st.C)

Paliwo stosowane do wytworzenia ciepła

Źródłem emisji gazowo – pyłowej w ciepłowni MEC Sp. z o. o. jest proces spalania miału węgla kamiennego, a w okresach najzimniejszych także proces spalania oleju opałowego lub gazu ziemnego.

Kotły wodne WR-25 i kocioł parowy OR-16 są opalane węglem o następujących parametrach:

 • wartość opałowa 21 000 kJ/kg,
 • zawartość siarki 0,60 %,
 • zawartość popiołu 18,0 %.

W okresach najzimniejszych sezonu grzewczego dodatkowo do produkcji ciepła będą używane kotły CSF/ES 12000

 • opalane olejem opałowym o parametrach:
 • wartość opałowa 43 000 kJ/kg,
 • zawartość siarki do 0,10  %,
 • gęstość 0,85 Mg/m3.
 • opalane gazem ziemnym o parametrach:
 • wartość opałowa 34 430 kJ/kg,
 • zawartość siarki do 40 mg/m3
 • gęstość 0,716 kg/m3.

Struktura zużycia paliw pierwotnych do produkcji ciepła w roku 2020

Rodzaj paliwa Zużycie paliwa  [%]
Węgiel kamienny 86
Gaz ziemny
Olej opałowy 0,00
Ciepło odpadowe 14,00

Zużycie paliwa

Paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła w Ciepłowni MEC jest węgiel kamienny. W 2020 roku zużycie paliwa wyniosło 45,625 tys. ton.

Produkcja ciepła i efektywność zużycia paliwa

W 2020 r. do wytworzenia 1 GJ energii cieplnej wystarczało spalenie 59,4 kg węgla. Wyprodukowano łącznie 896 312 GJ ciepła .

Emisje do powietrza

Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w roku 2020

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji zanieczyszczenia
[Mg/rok]
Dwutlenek siarki 215,639
Dwutlenek węgla 90,015
Tlenek węgla 69,228
Tlenki azotu 128,319
Pyły 68,889