Energia elektryczna

Procedura przyłączeniowa

Procedurę przyłączenia Odbiorców do sieci dystrybucyjnej OSDn – MEC Sp. z o.o. reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.).

UWAGA: Proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia wniosku o warunki przyłączenia nie tylko w sytuacji przyłączenia nowego bądź istniejącego obiektu ale również zwiększenia mocy przyłączeniowej istniejącego obiektu lub zmiany dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji i sieci przyłączanego podmiotu.

Zasady przyłączania Odbiorców do sieci dystrybucyjnej OSDn:

 1. Złożenie wniosku o warunki przyłączenia z załącznikami.

W przypadku przyłączenia obiektu odbiorcy do sieci o napięciu:

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby MEC Sp. z o.o. lub bezpośrednio przesłać pocztą na adres:
Miejska Energetyka Cieplna
Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 1. Weryfikacja złożonego wniosku

MEC Sp. z o.o. jako OSDn rozpatruje złożony wniosek i określa warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

Czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia określony w ust. 8g liczony od dnia złożonego kompletnego wniosku przez wnioskodawcę wynosi:

 • 21 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • 60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV, niewyposażonego w źródło;
 • 120 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej – dla obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV wyposażonego w źródło;

UWAGA:

 • W przypadku wniosku o wydanie warunków przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV terminy określone w ust. 8g liczone są od dnia wniesienia zaliczki.
 • Do terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej może przedłużyć terminy określone w ust. 8g o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla poszczególnych grup przyłączeniowych za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
 1. Zawarcie Umowy o przyłączenie

Na podstawie wydanych warunków przyłączenia przygotowany zostaje projekt umowy o przyłączenie wraz z harmonogramem realizacji przyłączenia. Wnioskodawca po otrzymaniu warunków przyłączenia ma dwa lata czasu na podpisanie umowy o przyłączenie. Jeśli Wnioskodawca nie ma uwag co do treści umowy, należy ją podpisać i dostarczyć dwa egzemplarze na adres wskazany na umowie. Podpisana obustronnie umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci. Nie podpisanie umowy w terminie dwóch lat od daty ich doręczenia powoduje, że warunki tracą ważność.

 1. Realizacja umowy o przyłączenie

Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następuje:

 • odbiór urządzeń, sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu, wykonanych przez OSDn

a

 • po stronie Odbiorcy – złożenie „Oświadczenia o wykonaniu instalacji” (druk dostępny TUTAJ, zakładka „Pliki do pobrania”), które podpisuje Odbiorca i Wykonawca sieci i instalacji w przyłączanym obiekcie, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.

Po zakończeniu prac zgodnie z umową o przyłączenie i dostarczeniu powyższego oświadczenia, OSDn dokonuje odbioru robót i sporządza protokół końcowy odbioru robót oraz wystawia fakturę opłaty za przyłączenie na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy.

 1. Rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej

MEC Sp. z o.o. zapewni dostawę energii elektrycznej o wnioskowanych parametrach po zrealizowaniu warunków technicznych, podpisaniu przez Strony Umowy kompleksowej lub Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz spisaniu protokołu odbioru układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Formularz wniosku o zawarcie Umowy kompleksowej/dystrybucji.

W przypadku chęci rozdzielenia umowy dystrybucji i sprzedaży energii należy zgłosić się do Działu Handlu znajdującego się w siedzibie MEC Sp. z o.o. w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz do wybranej Spółki Obrotu (posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę świadczenia usług dystrybucji z MEC Sp. z o.o.), w celu zawarcia Umowy sprzedaży energii elektrycznej.