Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

Jakie obowiązki ma operator systemu elektroenergetycznego

Operator systemu elektroenergetycznego ma obowiązek

  • prowadzić w postaci elektronicznej rejestr magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci,
  • aktualizować dane w rejestrze magazynów energii elektrycznej.

Jakie obowiązki ma posiadacz magazynu energii elektrycznej

Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek:

  • przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji – w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
  • powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Aby poinformować nas o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych skorzystaj z poniższego wzoru:
Wzór informacji – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

W jaki sposób możesz przekazać nam informacje

Informacje przygotowane na podstawie „wzoru informacji” możesz przesłać na nasz adres korespondencyjny:

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Ul. Henryka Sienkiewicza 91

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW:
Rejestr magazynów energii