Energia elektryczna

TABELE CEN I STAWEK OPŁAT

INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 (Dz. U. z 2022 r. poz. 533 ) wysokość stawki kogeneracyjnej na rok 2023 wynosi 4,96 zł/MWh.

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 50/2022 w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2023  stawka opłaty OZE wynosi 0,00 zł/MWh

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 43/2022 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2023 od dnia 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 stawki opłaty mocowej bez podatku dla odbiorców końcowych wynoszą :

  • 2,38 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 1) Ustawy);
  • 5,72 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 2) Ustawy);
  • 9,54 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 3) Ustawy);
  • 13,35 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 4) Ustawy);
  • 0,1024 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy (art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy).

DYSTRYBUCJA

Zmiana taryfy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej  została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4211.2.2023.AZa z dnia 24  stycznia 2023 r. i zostaje wprowadzona z dniem 1 marca 2023 r.

1. Ceny i stawki opłat dla grup taryfowych zasilanych z sieci niskiego napięcia:

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE GRUPA TARYFOWA
C21 C21em C11 C11em C11s
Dystrybucja
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0242
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 13,87 3,11
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,1969 0,3938*
0,2954**
0,1736 0,3472*
0,2604**
0,1389
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 12,47 3,12*
12,47**
6,97 1,74*
6,97**
6,97
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,08

*) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 1 (patrz w pełnym tekście taryfy)
) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 2 (patrz w pełnym tekście taryfy)

2. Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia:

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE GRUPA TARYFOWA
B21 B21EM B22
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/MWh 24,21
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 48,71
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MW
– całodobowy 109,88 296,*
222,00**
 
– szczytowy     187,96
– pozaszczytowy     132,31
Składnik stały stawki sieciowej w zł/MW/m-c 10 795,23 2 698,81*
10 795,23
10 795,23
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,19

*) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 1 (patrz w pełnym tekście taryfy)
) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 2 (patrz w pełnym tekście taryfy)

3. Ceny opłaty przyłączeniowej:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 12,51 72,70
V 12,51 72,70
VI *) 12,51 72,70
VI **) 7,87 8,13

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

3a. Ceny opłaty przyłączeniowej infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 3,13 18,18
V 3,13 18,18
VI *) 3,13 18,18
VI **) 2,04 2,04

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

OBRÓT

Z dniem 1 stycznia 2023 roku zmianie uległa Taryfa dla obrotu energii elektrycznej zatwierdzona uchwałą nr 27/2022 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21.11.2022

Ustalone w tabeli ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia:

Lp. Ceny i stawki opłat Jednostka B21 C21 C11
1 Obrót energią elektryczną
Cena energii elektrycznej
– calodobowa zł/MWh(kWh) 1 300,00 1,30 1,30
2 Stawka opłaty handlowej zł/m-c 150 50 9

Tabela cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT) w grupach taryfowych:

Lp. Ceny i stawki opłat Jednostka B21 C21 C11
1 Obrót energią elektryczną
Cena energii elektrycznej
– calodobowa zł/MWh(kWh) 2 300,00 2,30 2,30
2 Stawka opłaty handlowej zł/m-c 300 100 18

Pliki do pobrania

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Decyzja z dnia 24 stycznia 2023 r.
Pełny tekst taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Pełny tekst taryfy dla obrotu energii elektrycznej
Uchwała Nr 27/2022