Energia elektryczna

TABELE CEN I STAWEK OPŁAT

INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2265 ) wysokość stawki kogeneracyjnej na rok 2024 wynosi 6,18 zł/MWh.

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 66/2023 w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2024  stawka opłaty OZE wynosi 0,00 zł/MWh

Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 48/2023 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2024 od dnia 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 stawki opłaty mocowej bez podatku dla odbiorców końcowych wynoszą:

  • 2,66 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 1) Ustawy);
  • 6,39 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 2) Ustawy);
  • 10,64 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 3) Ustawy);
  • 14,90 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 4) Ustawy);
  • 0,1267 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy (art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy).

DYSTRYBUCJA

Zmiana taryfy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej  została zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4211.42.2023.KTW z dnia 1  lutego 2024 r. i zostaje wprowadzona z dniem 1 marca 2024 r.

1. Stawki opłat dla grup taryfowych zasilanych z sieci niskiego napięcia:

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE GRUPA TARYFOWA
C21 C21em C11 C11em C11s
Dystrybucja
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0314
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 14,87 3,20
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,1704 0,3408*
0,2556**
0,1569 0,3138*
0,2353**
0,1255
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 12,48 3,12*
12,48**
5,34 1,34*
5,34**
5,34
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,08

*) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 1 (patrz w pełnym tekście taryfy)
) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 2 (patrz w pełnym tekście taryfy)

2. Stawki opłat za energię elektryczną dla grupy taryfowej zasilanej z sieci średniego napięcia:

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCYJNE GRUPA TARYFOWA
B21 B21EM B22
Dystrybucja
Stawka jakościowa zł/MWh 31,41
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/układ pom. 48,71
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MW
– całodobowy 137,84 275,68*
206,76**
– szczytowy 175,05
– pozaszczytowy 123,22
Składnik stały stawki sieciowej w zł/MW/m-c 10 143,06 2 535,77*
10 143,06
10 143,06
Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,19

*) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 1 (patrz w pełnym tekście taryfy)
) stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.10 ppkt 2 (patrz w pełnym tekście taryfy)

3. Ceny opłaty przyłączeniowej:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 14,65 85,09
V 14,65 85,09
VI *) 14,65 85,09
VI **) 9,52 9,52

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

3a. Ceny opłaty przyłączeniowej infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV:

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA STAWKA OPŁATY (zł/kW)
za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe
IV 3,67 21,28
V 3,67 21,28
VI *) 3,67 21,28
VI **) 2,39 2,39

*) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze
**) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci

OBRÓT

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 190) odbiorca uprawniony, który spełnił obowiązek złożenia stosownego oświadczenia do MEC Sp. z o.o. jest rozliczany za zużytą energię elektryczną po cenie maksymalnej wynoszącą 693,00 zł/MWh. Ustawowa cena obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2023 roku zmianie uległa Taryfa dla obrotu energii elektrycznej zatwierdzona uchwałą nr 27/2022 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21.11.2022

Ustalone w tabeli ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tabela cen i stawek opłat netto (bez podatku VAT) w grupach taryfowych:

Lp. Ceny i stawki opłat Jednostka B21 C21 C11
1 Obrót energią elektryczną
Cena energii elektrycznej
– calodobowa zł/MWh(kWh) 1 300,00 1,30 1,30
2 Stawka opłaty handlowej zł/m-c 150 50 9

Pliki do pobrania

Decyzja z dnia 1 lutego 2024 r.
Pełny tekst taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej
Pełny tekst taryfy dla obrotu energii elektrycznej
Uchwała Nr 27/2022